Przedmiotem opracowania zleconego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Krakowie jest wykonanie Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej Dk28.”.

Umowa na prace projektowe nr I/19/ZI/I-4/2020 została podpisana 28 stycznia 2020 r. w siedzibie krakowskiego Oddziału GDDKiA pomiędzy Skarbem Państwa – GDDKiA reprezentowanym przez dyrektora GDDKiA Oddział w Krakowie, a Sweco Polska Sp. z o.o.

W ramach zamierzenia budowlanego planowana jest „Budowa odcinka drogi krajowej nr 28 wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 781, przebudową i budową infrastruktury technicznej w miejscowości Zator na terenie gminy Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie”.

W wyniku budowy uzyskane zostanie przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości Zator, poprawienie przepustowość drogi oraz zwiększenie bezpieczeństwa w wyniku likwidacji bezpośredniej dostępności do drogi krajowej.

Parametry techniczne projektowanej drogi DK 28

  • kategoria drogi: krajowa
  • klasa techniczna: GP (główna ruchu przyspieszonego)
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych: 2.30-2.80m
  • nawierzchnia bitumiczna
  • przekrój poprzeczny: 1×2
  • kategoria ruchu: KR5
  • prędkość projektowa Vp= 70 km/h,

Lokalizacja inwestycji
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane będzie na południu Polski.Województwo: małopolskie
Powiat: oświęcimski,
gmina Zator,