Co to jest BIM ?

Building Information Modelling czyli modelowanie i zarządzanie informacją o obiekcie budowlanym podczas całego cyklu jego życia, tzn. od etapu wczesnej koncepcji aż do jego wyburzenia. Jest to cyfrowa reprezentacja właściwości fizycznych i funkcjonalnych obiektu.

Podstawową przesłanką BIM jest szeroko pojęta współpraca zaangażowanych stron na różnych etapach cyklu życia obiektu w celu uzupełniania, wydobywania, aktualizowania lub edytowania informacji. Dostępność tych informacji ułatwia i usprawnia proces podejmowania decyzji oraz ich egzekwowania. BIM wprowadzony do projektu, w zależności od perspektywy zapewnia:

  • sprawne zarządzanie informacją, przekazywanie i udostępnianie danych wszystkim uczestnikom projektu,
  • interoperacyjność procesu realizacji projektu, określającą sposób działania poszczególnych zespołów współpracujących ze sobą, w celu opracowania, zaprojektowania, zbudowania oraz obsługi obiektu,
  • zintegrowane rozwiązania technologiczne wykorzystujące projektowanie, zachęcające do kreatywności oraz zapewniające więcej informacji zwrotnych. 

W pilotażowym projekcie budowy obwodnicy Zatora, plan wykonania BIM (BEP) jest dokumentem przewodnim w zakresie zarządzania informacją na etapie projektowania dla całego personelu zaangażowanego w opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji BIM dla budowy obwodnicy Zatora.

W BEP określono strategię, zakres odpowiedzialności, obowiązki, strukturę, standardy i procedury dla procesów wymiany i zarządzania informacją wymaganych do pomyślnej realizacji projektu w technologii BIM.

BIM – jaką mamy z niego korzyść.

Projekt BIM charakteryzuje się ścisłą współpracą pomiędzy stronami projektu podczas jego trwania. Zdecydowanie poprawia to współpracę pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Stworzenie modelu 3D oraz koordynacja międzybranżowa pozwala na znaczne ograniczenie błędów projektowych, ciężkich do wykrycia w tradycyjnym projekcie. Poprawnie zamodelowane obiekty 3D w pełni odzwierciedlają rzeczywistą konstrukcję, co pozwala na jednoznaczną interpretację przez wszystkie strony biorące udział w projekcie. Widoki, rzuty generowane automatycznie są w pełni interaktywne. Każda wprowadzona zmiana natychmiast zostaje zaktualizowana we wszystkich rysunkach. Informacja jaką nasycane są obiekty jest łatwo dostępna bezpośrednio z modelu, co pozwala zaoszczędzić czas na przedostawanie się przez stosy tradycyjnej dokumentacji w celu ich uzyskania.

Cele BIM w projekcie Zator:

Sweco wypełnia wszystkie cele oraz wymogi, ustanowione przez Zamawiającego w Tomie V Wymagania Informacyjne Zamawiającego (EIR) oraz wynikające z zobowiązań Wykonawcy złożonych w ramach procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

NrCelKorzyści
1Standaryzacja nazewnictwa plików.Zapewnia spójność nazw stosowanych w projekcie i gwarantuje, że zawierają wszystkie wymagane informacje. Zapewnia porządek w projekcie.
2Zastosowanie CDE Wykonawcy jako repozytorium plików Projektu Pilotażowego.Zapewnia bezpieczeństwo danych. Ułatwia dostępność projektu dla Zamawiającego a co za tym idzie kontrolę postępu prac.
3Zastosowanie platformy CDE jako platformy komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie procedur: procedura zatwierdzania dokumentacji projektowej, procedura zatwierdzania miesięcznych raportów z postępu prac, procedura zatwierdzania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedura zatwierdzania notatek z Rad Technicznych, Rad Projektu, posiedzeń ZOPI/KOPI, przeglądów opracowań projektowych.Usprawnia procedowanie dokumentacji oraz zwiększa kontrolę jej kompletności. W przypadku ograniczenia się tylko do elektronicznego obiegu informacji i zatwierdzania jest również przyjazne dla środowiska.
4Projektowanie w technologii BIM oraz przekazywanie informacji projektowej na podstawie modelu.Redukuje koszty projektowania równocześnie podwyższając jakość projektu. Minimalizuje utratę informacji. Pozwala na rozwój osobisty osób pracujących przy projekcie. Przygotowuje model do wykorzystania w kolejnych etapach inwestycji.
5Zastosowanie projektowania BIM do wykonania przedmiaru obiektów drogowych i inżynierskich na podstawie modelu.Poprawia dokładność przedmiaru i pozwala na oszczędność czasu.
6Dostęp Zamawiającego do informacji projektowej wykonanej w technologii 3D i BIM.Poprawia świadomość przebiegu procesu, decyzyjność. Wspomaga wizualizację projektu.
7Przygotowanie przez Wykonawcę, na początku prac projektowych, modelu inwentaryzacyjnego istniejącej infrastruktury odpowiadającego zawartości opracowanej w ramach Umowy mapy do celów projektowych, w celu weryfikacji położenia elementów istniejącej infrastruktury technicznej oraz przeprowadzenia procesu projektowego.Pozwala na wykluczenie większości kolizji na etapie projektu i w związku z tym oszczędność czasu i środków finansowych na etapie budowy.
8Standaryzacja nazewnictwa kontenerów informacji zgodnie z PN-EN ISO 19650-1 i PN-EN ISO 19650-2.Zapewnia spójność opracowania i porządek w projekcie czym poprawia komfort pracy. 
9Prowadzenie Rad Technicznych, Rad Projektu, posiedzeń ZOPI/KOPI, przeglądów opracowań projektowych w oparciu o modele BIM.Czytelna wizualizacja efektów pracy oraz osiągania celów projektu. 
10Zastosowanie platformy CDE jako platformy komunikacji między Zamawiającym i Wykonawcą w wybranych procesach przekazywania i akceptacji informacji.Upłynnia proces wymiany informacji oraz pozwala na kontrolę jej przepływu. W przypadku ograniczenia się tylko do elektronicznego obiegu informacji jest również przyjazne dla środowiska.
11Opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych z wykorzystaniem modelu BIM obiektów drogowych i obiektów inżynierskich.Identyfikacja i rozwiązanie problemów już podczas planowania etapu budowy. Synchronizacja prac, dodatkowe analizy, możliwość wizualizacji ścieżki krytycznej projektu w czasie rzeczywistym. Rozwój pracowników.
12Zastosowanie projektowania BIM do wykonania przedmiaru obiektów inżynierskich na podstawie modelu z dokładnością opisaną w pkt. 7.4.2 EIR.Poprawia dokładność przedmiaru i pozwala na oszczędność czasu.