Inwestor

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków
tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Wykonawca

Sweco Polska sp. z o.o.
Wielicka 30
PL-30-552 Kraków
Nr telefonu +48 12 411 21 02
Fax +48 12 411 12 65
www.sweco.pl
email: office@sweco.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad  o danych kontaktowych:
Adres do korespondencji:
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
Tel.: 22 375 88 88;
E-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej DK28”. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawnione tylko podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej DK28”.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy. 
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia wniosku.